ÁSZF

A Layher Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) általános szállítási, fizetési és bérleti feltételei

I. Általános szállítási és fizetési feltételek

1. Érvényességi terület
A jelen általános szállítási és fizetési feltételek kizárólag a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozásokkal folytatott jogügyletekre érvényesek. Ezek érvényesek minden jövőbeli üzleti kapcsolatra akkor is, ha erről külön megállapodás nem történik.
Az Ön ettől eltérő általános üzleti vagy vásárlási feltételei itt nem érvényesek, azok alkalmazását a közöttünk fennálló jogviszonyban kifejezetten nem fogadjuk el.
2. Ajánlat, rendelésigazolás
Ajánlataink kötelezettség nélküliek. Ha megrendelésében nem szerepel kiszállítás, írásos rendelésigazolásunk érvényességéhez szükség van átvételi nyilatkozatra és megrendelésre. Ugyanez érvényes a kiegészítésekre, változtatásokra vagy pótmegállapodásokra. A szállítások terjedelmére, tartalmára és árára írásos rendelésigazolásunk az irányadó.
3. Árbázis
Egyéb előírás hiányában a szerződéskötés időpontjában érvényes árak a mindenkori érvényes ÁFÁ-val növelten kerülnek felszámolásra. A listaárakat a szállítási szerződés mellékletei tartalmazzák.
Ha a szerződéskötés és kiszállítás között több mint 3 hónap telik el, megváltozott bér-, anyag- és üzemi költségek esetén a kiszálláskor vagy elkészüléskor érvényes nettó listaárakat illetve nettó teljesítési árakat a mindenkori érvényes ÁFÁ-val növelten vesszük alapul. Az árlistáinkban megadott árak a szokásosak és méltányosak.
4. Szállítási terjedelem
A szállítási terjedelemre kizárólag írásos rendelésigazolásunk érvényes. Részszállítás és részteljesítés megengedett, ha ezt Ön kifejezetten ki nem zárja.
5. Fizetési határidő, skontó
Más megállapodás hiányában számláinkat a számla dátumától számított 14 napon belül kell kiegyenlíteni, ez érvényes attól függetlenül, hogy harmadik félnek azt benyújtják-e illetve harmadik félnek kell-e azt engedélyezni.
Ha a kiszállítás az önnek felróható okokból késedelmesen történik, a szállítási készenlétet számlánkban érvényesítjük, ami legkorábban az eredetileg megállapított szállítási határidőtől számít.
Az árengedmény (skontó) érvényét veszti, ha a levonással beérkezett számlaösszeg idején még nyitott számlák fordulnak elő. Ha Ön valamely számlánk kifizetésével hátralékban van, minden kint lévő egyéb számlánk azonnal esedékessé válik.
6. Beszámítási jog, Visszatartási jog
Beszámítási illetve visszatartási jog csak akkor illeti meg Önt, ha ellenkövetelése jogerősen, bírósági határozattal megállapított, vagy általunk elismert.
Ön ezeket a jogokat azonban csak akkor érvényesítheti, ha az ellenkövetelés azonos szerződéses viszonyon alapul.
7. Átruházási tilalom
Ön nem jogosult a velünk fennálló szerződéses viszonyból adódó igényeket harmadik félnek átruházni.
8. Mentességi rendelkezések
Amennyiben nincsenek mentességi rendelkezések, jogosultak vagyunk ezeket elkészíteni, a Ptk 293 § figyelmen kívül hagyásával.
9. Inkasszó jogosultság
Munkatársaink vagy kereskedőpartnereink jogosultak inkasszóra, amennyiben
ehhez felhatalmazással rendelkeznek. Ez érvényes a raktári eladásra is.
10. Szállítási, csomagolási, biztosítási és járműköltségek
Áraink alapvetően csomagolás nélkül, ex works értendők. A felmerülő szállítási, csomagolási, biztosítási és járműköltségek eltérő kikötés hiányában Önöket terheli.
10.1 Csomagolóanyag jóváírás
Az újra felhasználható és hibátlan szállítóeszközöket, mint a rácsos láda, paletta és egyebek, amennyiben ezeket előzetesen felszámítottuk, hozzánk költségmentesen visszajuttatva jóváírjuk.
10.2 Biztosított kiszállítás
Kérésre az árukat az Ön költségére és kárveszélyére biztosítva szállítjuk ki.
10.3 Visszaszállítási költségek
Amennyiben mi a számunkra fenntartott jogok alapján anyagokat visszaszállítunk, a felmerülő költségeket Önök viselik.
11. Kárveszély átszállása
Amennyiben a kárveszély még nem szállt Önökre át, az legkésőbb a következőknél történik:
11.1 Kárveszély átszállása elvitelnél, berakásnál, átadásnál
A szállítmányozó vagy fuvarozó általi elvitelnél, berakásnál vagy átvételnél, függetlenül attól, hogy mi szállítjuk, vagy Önök szállítják, hogy mi vagy Önök harmadik felet megbízunk illetve megbíznak, és függetlenül attól, hogy bérmentesítve, nem bérmentesítve vagy költségátalánnyal kerül szállításra.
11.2 Kárveszély átszállása átvételi késedelem esetén
Ha az előbbiekben említett tényállás az Önök miatt fellépő késedelmek miatt áll fenn, vagy egyéb okokból az átvétel késik, a kárveszély a szállítási készenlét jelzésével Önökre száll át.
12. Biztosítékok
A követelések teljesítéséig, amelyek valamilyen jogalapból Önökkel szemben jelenleg vagy a jövőben fennállnak, Önök a következő biztosítékokat nyújtják nekünk:
12.1 Tulajdonjog fenntartás
Az általunk szállított összes áru a teljes kifizetésig és az üzleti kapcsolatból eredő összes igény kiegyenlítéséig tulajdonunkban marad. Ez ugyancsak érvényes a vitatott és/vagy függő követelésekre. Önök jogosultak az áru felett szabályszerű üzletmenetben rendelkezni, ameddig Önöknek nincsenek fizetési hátralékaik.
12.2 Meghosszabbított tulajdonjog fenntartás
A továbbadásból vagy az árura vonatkozó egyéb jogalapból keletkező követelések vonatkozásában Önök már most kötelezettséget vállalnak, hogy az arra vonatkozó jogviszony létrejöttekor a követeléseket átruházzák részünkre teljes terjedelmében. Amennyiben követeléseinket az Önökkel fennálló folyószámlaviszonyba vesszük fel, az engedményezés kiterjed a megfelelő szaldókövetelésre is.
12.3 Beszedési megbízás, beszedési megbízás visszavonása, semmilyen egyéb engedményezés, értesítés harmadik fél hozzáféréséről
12.3.1 Visszavonhatóan felhatalmazzuk Önöket, hogy a számlánkra átruházott követeléseket saját nevükben lehívják. Ez a beszedési megbízás csak akkor vonható vissza, ha Önök fizetési kötelezettségükkel hátralékban vannak, vagy ha csekk- illetve váltóóvásról, a kifizetések leállításáról értesülünk, vagy Önökről negatív információkat kapunk.
12.3.2 Önök nem jogosultak egyéb átruházásokra. Önök ezeket a követeléseket addig vonhatják le, amíg fizetési kötelességeiknek eleget tesznek.
Foglalásról vagy harmadik fél általi hozzáférés esetén, amelyek dolgainkat illetve jogainkat érintik, Önöknek haladéktalanul értesíteniük kell bennünket.
12.4 Igazolás átvevő
Kérésünkre Önök kötelesek az Önök harmadik féllel szembeni 12.2 pont szerinti követeléseiket egyenként igazolni, a követelések vonatkozásában az engedményezési szerődéseket megkötni, és a vevőt az engedményezésről az engedményezés tényét és az engedményezett követelést megjelölve írásban értesíteni azzal a teljesítési utasítással, hogy csak nekünk fizethet. Mi bármikor jogosultak vagyunk vevőt az átruházásról értesíteni és magát a követelés levonást elvégezni.
12.5 Csőd esetén nincs beszedési megbízás
Ez a beszedési megbízás akkor tekintendő visszavontnak, ha vagyonára vagy az esküt pótló biztosíték intézményére csődeljárás indul.12.6 Elviteli meghatalmazás
12.6.1 Tulajdonjogunk biztosítása érdekében, különösen fizetési hátralék esetén, Önök feljogosítanak bennünket vagy az általunk felhatalmazott harmadik felet, hogy az Önöknek eladott EREDETI LAYHER termékek és egyéb áruk elvitele céljából bármikor az Önök ingatlanára illetve az Önök hivatalos helyiségeibe, illetve az EREDETI LAYHER termékek és egyéb áruk Önök általi felhasználásának területére belépjünk illetve belépjenek, és a mi tulajdonunkat képező EREDETI LAYHER termékeket és egyéb árukat magunkkal vigyük illetve magukkal vigyék. Ugyanez
vonatkozik arra az esetre is, amikor az Önök vevőjétől kell az EREDETI LAYHER termékeinket és egyéb áruinkat elvinni.
12.6.2 A felesleges kiadások elkerülése érdekében Önök ezennel ezzel az eljárással egyetértenek és határozottan beleegyeznek.
12.6.3 Önök kötelesek minden, kiadási igényeink érvényesítésével vagy saját anyagunk elvitelével kapcsolatban felmerülő ráfordításokat és költséget részünkre megtéríteni.
13. Hiányos vagy hibás teljesítés
A szállítási hiányosságokért a további igények kizárásával, a 14. pont érvényben hagyásával a következőképpen felelünk:
13.1 Hiányközlési kötelezettség nyilvánvaló és felismerhető hiányosságok esetén
A nyilvánvaló és felismerhető hiányosságokat, hibákat és téves szállítást haladéktalanul írásban a fuvarlevélen a szállítólevél számának feltüntetésével fel kell tüntetni; különben az ebből eredő igények érvényesítése kizárt.
13.2 Hiányközlési kötelezettség nem nyilvánvaló hiányosságoknál
A nem nyilvánvaló hiányosságok akkor számítanak joghatályosan érvényesítettnek, ha Önök nem közvetlenül a felfedezés után, legkésőbb azonban a kárveszély átszállástól számított 14 napon belül írásban, a szállítólevél megadásával értesítenek bennünket róluk. A határidő betartásához elegendő az idejében történő elküldés. Ennek hiányában az ebből eredő igények érvényesítése kizárt.
13.3 Bizonyítás terhe hiányközléskor, ráfordítás megtérítése
Minden igényfeltevésnél a bizonyítás terhét Önök viselik. Ha a hiányközlés jogtalannak bizonyul, Önök kötelesek a keletkező ráfordításainkat megtéríteni.
13.4 Utólagos javítás, utánszállítás, nem időben történt utólagos teljesítés
13.4.1 Hibás teljesítés esetén elsősorban saját belátásunk szerint utólagos javítást végzünk, vagy hibátlan árut utánszállítunk.
Ha a kijavításnak vagy a kicserélésnek nem tudunk eleget tenni, Önök saját belátásuk szerint árcsökkentést kérhetnek, vagy a szerződéstől elállhatnak. Jelentéktelen hiba esetén az elállás vagy az átvétel vagy elfogadás megtagadása kizárt.
13.4.2 Önöknek akkor van az elálláshoz joguk, ha mi az utólagos teljesítést hibátlan áru leszállításával négy héten belül nem tudjuk teljesíteni.
Ezen túlmenően Önök semmilyen további igényekkel nem léphetnek fel, a késedelemből adódó kártérítésre vonatkozóan sem.
13.5 Előírásszerű használat, a karbantartási munkák és ellenőrzések betartása
Az Önök igényének előfeltétele, hogy termékeinket szakképzett személyzet előírásszerűen használja, az előírt illetve szükséges karbantartási munkákat és ellenőrzéseket, valamint az állványépítés szakmai szabályait, különösen a felépítéshez, tervezéshez, és minden, a konkrét alkalmazásra vonatkozó műszaki hatósági vagy törvényi előírásokat betartsák, illetve figyelembe vegyék
13.6 Adatok az eladási dokumentumokban
13.6.1 Eladási dokumentumaink sem minőségre vonatkozó adatokat, sem tulajdonságra vonatkozó jótállást nem tartalmaznak. Egyedül a rendelésigazolás mértékadó. Amennyiben engedélyekre vagy tanúsítványra hivatkozunk, ez azt jelenti, hogy az EREDETI LAYHER termékeink és egyéb áruink a megadott engedély vagy tanúsítvány feltételeit a szükséges terjedelemben és az engedély vagy tanúsítvány által feltett követelményeket teljesítik.
13.6.2 Ez nem jelenti azt, hogy az EREDETI LAYHER termékeink és egyéb áruink egyedül egy engedély vagy tanúsítvány alapján az Önök által tervezett alkalmazási célra is megfelelnek.
13.6.3 A tanúsítvány vagy engedély megadása nem mentesíti Önt az alól a kötelesség alól, hogy mint felhasználó saját maga megismerje az összes műszaki és törvényes előírást a szerkezetre, statikára, felhasználási vagy alkalmazási célra vonatkozóan.
13.6.4 EREDETI LAYHER termékeinket és egyéb áruinkat Önnek mindig a konkrét statikai igények, helyi adottságok és a mindenkori hatósági vagy törvényi követelmények figyelembe vételével kell használnia.
13.7 Helytelen felépítési és alkalmazási útmutató
A helytelen felépítési és alkalmazási útmutató csak egy csekély, jelentéktelen hibának minősül. Ön csak a hibátlan használati utasításra tarthat igényt, ha egyébként termékeink előírásszerű használata nem lehetséges.
13.8 A súlyosan gondatlan vagy szándékos szerződésszegés jogkövetkezményei
Ön csak akkor léphet fel további igényekkel, ha mi valamely kötelességünket súlyosan gondatlanul vagy szándékosan megszegtük. A szerződés megszegésért járó kártérítési igény is csak az előrelátható károkra korlátozódik.
13.9 Elévülés
A szavatossági igények a Ptk. 6:163. §-a szerint érvényesíthetők.
13.10 Felelősség- és elévülés korlátozás
A szándékosan okozott szerződésszegésből, továbbá emberi élet-, testi épség és egészségkárosodásból eredő igények esetén az előzőekben említett felelősség- és elévülés-korlátozások nem érvényesek. Ennél a törvény szerinti felelősségkorlátozás marad érvényben.
13.11 Visszkereseti igények
Ön, mint megrendelő velünk, mint szállítóval szemben visszkereseti igénnyel csak akkor léphet fel, ha Ön a vevőjével a törvényes szavatossági igényekre irányuló megállapodást nem kötött.
13.12 Használt termékek
Használt áruk esetén a mindenkori állapot megfelel a szerződésszerű állapotnak. A használati időtartamnak megfelelő kopás vagy esetleges elhasználódás nem minősül hibás teljesítésnek. Egyébként a kellékszavatosság kizárt.
14. Kötelező írásos információk
Munkatársaink szóbeli felvilágosításai önkéntes szolgáltatások. Munkatársaink minden szóbeli nyilatkozata csak az ügyvezető írásbeli igazolásával válik jogilag kötelező érvényűvé.
15. Kötelező szállítási határidők
Szállítási határidőink csak akkor kötelező érvényűek, ha ezeket írásban kötelező érvényűként rögzítettük. Az Önök által egyoldalúan rögzített határidők ránk nézve kötelezettséget nem keletkeztetnek..
15.1 Szállítási határidő, szállítási terjedelem megadása
A szállítási határidőre és szállítási terjedelemre kizárólag írásos rendelésigazolásunk érvényes. Az általunk megadott szállítási határidők kifejezett ezirányú írásbeli kikötésünk hiányában nem kötelező érvényűek, és az áru előrelátható kiszállítási vagy elviteli napját adják meg budaörsi telepünkről.
15.2 A szállítási határidők betartása
Az írásban visszaigazolt szállítási határidők akkor tekintendők betartottnak, ha Önökkel a szállítási határidőig vagy a szállítási határidő lejártáig az áru készenlétét vagy elkészülését vagy szállításra kész állapotát közöltük, ha az áru telepünket elhagyta, illetve a speditőrnek, a fuvarozónak vagy egyéb szállítást végző személynek úgy át lett adva, hogy normál körülmények között időbeli leszállításra lehet számítani.
15.3 A határidők betartásának feltétele
Bármelyik határidő betartása több feltételtől függ, mint, hogy Önök az összes Önök által rendelkezésre bocsájtandó dokumentumot, szükséges engedélyeket, tervdokumentációt megfelelő időben átadják, a megállapodott fizetéseket határidőben és maradéktalanul teljesítik és nincsenek fizetési késedelemben. Ha ez nem teljesül, a határidők az Önöknek felróható késedelemnek megfelelően hosszabbodnak. Amennyiben Önök bármilyen jogcímen fennálló követelésünk vonatkozásában fizetési késedelemben vannak, úgy – a késedelem fennálltáig – jogosultak vagyunk a szállítást megtagadni.
15.4 Határidő meghosszabbodás vis major esetén
Ha határidőnket vis major miatt nem tudjuk tartani, a határidő ennek megfelelően meghosszabbodik.
15.5 Szállítási késedelem
Akkor esünk szállítási késedelembe, ha Önök a kötelezettség nélküli szállítási határidő lejárta után legkorábban 2 héttel megfelelő halasztást adtak, és ez eredménytelenül telt el. Az ebből eredő felelősség a szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett szerződésszegés eseteire korlátozódik.
16. Elállási jog csekk- vagy váltóóvás, fizetés leállítás vagy negatív információk esetén
Jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni, ha csekk- vagy váltóóvás, fizetés leállítás, bármilyen késedelmes fizetés, vagy Önökről negatív információk jutnak tudomásunkra.
16.1 Kártérítési átalány
Ha ilyen okok miatt gyakoroljuk az elállási jogunkat, a nettó rendelési érték 20%-a kötbérként megillet minket.
16.2 Jogi lehetőségek nem műszaki vagy anyagjellemzőknek betudható nehézségek esetén
Előre nem látható, nekünk fel nem róható okokból keletkező műszaki vagy anyagjellemző nehézségek esetén jogosultak vagyunk a szerződéstől elállni. Ilyen esetben semmilyen további egyoldalú vagy kölcsönös igény nem támasztható.
17. Szerzői jog, rendelkezési- és hasznosítási jog, dokumentumok és adatok átadása harmadik félnek
17.1 Minden jogot korlátlanul fenntartunk az összes dokumentumra és az Önöknek átadott adatokra, költségvetésre, műszaki rajzokra, minden ábrára, tervre, különösen tulajdon- és szerzői rendelkezési és hasznosítási jogainkra.
17.2 Minden tőlünk származó dokumentumot és adatot csak előzetes írásos engedélyünk alapján szabad harmadik félnek részben vagy kivonatosan hozzáférhetővé tenni, átengedni, másolni, sokszorosítani vagy adathordozóra áttenni.
18. A konstrukcióhoz, statikához, alkalmazási vagy felhasználási célra szolgáló képes vagy rajzos ábrázolások jelentősége
18.1 A képes vagy rajzos ábrázolások termékeink lehetséges vagy tényleges felhasználásához csupán példaként szolgálnak az alkalmazási lehetőségek illusztrálására. Ez Önnek nem jogilag kötelező biztosíték a kivitelezésre, lehetséges vagy megengedett alkalmazási vagy használati módra vonatkozóan.
18.2 A konstrukcióhoz, felépítéshez, tervezéshez, rögzítéshez, statikához, alkalmazási vagy felhasználási célra szolgáló adatok vagy ábrázolások nem mentesítik Önt az alól a kötelezettség alól, hogy mint felhasználó a szerkezettel, felépítéssel, tervezéssel, rögzítéssel, statikával, alkalmazási vagy felhasználási céllal kapcsolatos műszaki és törvényes előírásokat saját maga megismerje.
18.3 EREDETI LAYHER termékeinket és egyéb áruinkat Önnek mindig a konkrét statikai igények, helyi adottságok és a mindenkori adott hatósági vagy törvényes előírások szerint kell felhasználnia.
18.4 Ön köteles minden, a konkrét felhasználásra vonatkozó műszaki, hatósági vagy törvényes előírást betartani vagy figyelembe venni.
18.5 Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy Ön, mint az EREDETI LAYHER termékeink és egyéb áruink felhasználója a biztonságos felállításért, átépítésért, lebontásért, állékonyságért, a rögzítő-anyagok fajtájáért, kiválasztásáért, kivitelezéséért és ellenőrzéséért, a vonatkozó szabványok, különösen a DIN, MSZ, vagy EN szabványok, az állványépítésre vonatkozó szakmai előírások, az állványtervezésre, állványkészítésre és állványkivitelre vonatkozó általánosan elismert szabályok betartásáért felel, valamint betartani köteles az összes hatósági előírást és törvényi rendelkezést, különösen a munka- és üzembiztonságra vonatkozó szabályokat, különös tekintettel a balesetvédelmi előírásokra.
18.6 Emellett Ön, mint az EREDETI LAYHER termékeink és egyéb áruink felhasználója felelős az állványok rendeltetésszerű felhasználásáért és az üzembiztonság megtartásáért, az előírásszerű jelölésért és ellenőrzésért.
18.7 Az alapfelállítástól eltérő állványfelállítás esetén Ön felel azért, hogy az állékonyság a szükséges terjedelemben, például esetenkénti kiviteli tervekkel, kiegészítve az Ön tapasztalatai szerinti véleményével igazolva és rögzítve legyen.
18.8 Ezen túlmenően a felépítési vagy használati útmutatóban általunk megadottakat is figyelembe kell venni.
19. Az EREDETI LAYHER termékek vegyes alkalmazása
19.1 A termékismertetőinkben megadott összes adat és ábrázolás kizárólag az EREDETI LAYHER termékek felhasználása esetén érvényes. Termékeink kizárólag más LAYHER termékekkel való felhasználásra szerkesztett, gyártott és funkcióban kialakított. Az EREDETI LAYHER termékek szerkezetben, anyagban és gyártási eljárásban eltérnek más gyártók vagy után-gyártók termékeitől.
19.2 Mi semmilyen nyilatkozatot nem tudunk tenni a LAYHER termékek rendszeridegen vagy vegyes felhasználásáról. Ez érvényes az után-gyártott EREDETI LAYHER termékek felhasználására is.
19.3 Ugyancsak nem vállalunk felelősséget azért, ha EREDETI LAYHER termékeinket más termékekkel vegyesen használják fel. Önök mentesítenek minket harmadik fél ilyen vonatkozású igénybevételétől.
19.4 Amikor mi a terméktulajdonságokra, alkalmazási lehetőségekre, szerkezeti részletekre, műszaki adatokra vagy a törvényes előírások vagy szabványok betartására vonatkozó információkat adunk, azok mindig csak az EREDETI LAYHER termékekre és azok kizárólagos felhasználására vonatkoznak.
20. Műszaki változtatások
A műszaki haladást szolgáló változtatások bármikor előfordulhatnak.
21. Teljesítés helye
A teljesítés helye választásunknak megfelelően Budaörsi székhelyünk vagy valamelyik kiszállító raktár.
22. Kizárólagos bírói illetékesség
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogügyletek vonatkozásában bármely jogvita eldöntésére a Budai Központi Kerületi Bíróság – hatáskör hiányában a Székesfehérvári Törvényszék –kizárólagosan illetékes.
23. Nincs ENSZ-vásárlási jog
Kizárólag illetve elsősorban a magyar jog érvényes. Az ENSZ vásárlási jog itt nem használatos.

A jelen ÁSZF 6., 7, 12., 13. és 22. pontjaiban és alpontjaiban foglalt rendelkezések lényegesen eltérnek a jogszabályoktól, mely tájékoztatást Önök tudomásul veszik, és jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten elfogadják ezen rendelkezéseket.
A fenti tájékoztatást megértettem és a jelen ÁSZF-et – melynek rendelkezéseit a szerződéskötés előtt megismertem és áttanulmányoztam – a jelen tartalommal kifejezetten elfogadom.

II. Általános bérleti feltételek

A tőlünk bérelt EREDETI LAYHER termékekre és egyéb árukra az I. fejezetben ismertetett Általános szállítási és fizetési feltételeken túlmenően az alábbi szabályok érvényesek:
1. A szerződés tárgya, ajánlat, bérleti idő, bérleti díj, költségek
1.1 A szerződés tárgya
A bérleti szerződéssel Ön jogosult az EREDETI LAYHER termékeink és egyéb áruink rendeltetésszerű használatára a megállapodott ideig Magyarország területén.
1.2 Kötelezettség nélküli bérleti ajánlat
A bérleti ajánlatok kötelezettség nélküliek. Ezek azzal a kikötéssel rendelkeznek, hogy a bérleti idő kezdetére a megfelelő bérelendő anyag rendelkezésre áll.
1.3 Bérleti idő
1.3.1 A bérlet időtartama tekintetében a felek megállapodása az irányadó. Ez az Önnek illetve a szállítónak történő átadás napján kezdődik.
1.3.2 Más megállapodás vagy visszaigazolás hiányában a bérleti szerződések 20 hét minimális bérleti időtartammal kerülnek megkötésre. Bérleti díjaink, amennyiben más megállapodás vagy visszaigazolás nincs, 4-hetes bérleti időtartamra vonatkoznak. Minden megkezdett 4 hetes/havi bérleti időtartam esetén a bérleti díj a teljes időszakra felszámításra kerül.
1.4 Bérleti díj
1.4.1 A bérleti díj mértékét – kifejezett eltérő megállapodás hiányában – a mindenkor hatályos bérleti árlistánk tartalmazza. A bérleti díj számítása a kiszállítási vagy elszállítási időponttól kerül felszámításra. A következő bérleti időszakok – eltérő megállapodás hiányában – előre, 4 hetes időtartamra kerülnek felszámításra. A bérleti díjról kiállított számlákat – eltérő megállapodás hiányában – a számla keltétől számított 10 napon belül kell kiegyenlíteni.
1.4.2 A bérleti időtartamra mindenkor érvényes bérleti díjak a mindenkor érvényes törvényes ÁFÁ-val növelten érvényesek. A bérleti árlistánkban feltüntetett árakat jogosultak vagyunk egyoldalúan módosítani. A bérleti díj egyoldalú emelésekor Önnek joga van rendkívüli felmondásra, ha Ön a díjemelést haladéktalanul írásban megkifogásolta. A bérleti árlistánkban megadott árak szokásosak és méltányosak.
1.5 Szállítási, csomagolási és biztosítási költségek
EREDETI LAYHER termékeink és egyéb áruink szállítási, csomagolási és biztosítási költségei Önöket terhelik.
1.6 Fizetési hátralék, elszállítási engedély
1.6.1 Ha Ön fizetési kötelezettségeivel több, mint 14 napos hátralékban van, jogosultak vagyunk minden bérleti szerződést azonnali hatállyal rendkívüli módon felmondani, és az összes bérelt tárgy azonnali kiadását érvényesíteni. Ilyen esetben Önnek nincs visszatartási joga.
1.6.2 Felmondás esetén jogosultak vagyunk választásunk szerint vagy az összes EREDETI LAYHER terméket és egyéb áruinkat, vagy csak egy részét azonnal birtokba venni és elszállítani. Ezen kívül ilyen esetben mi vagy az általunk megbízott harmadik fél bármikor jogosult az Ön ingatlanjára, hivatalos helyiségeibe, illetve az Ön által bérelt EREDETI LAYHER termékek és egyéb áruk Önök általi felhasználásának területére azok elszállítása céljából belépni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az EREDETI LAYHER termékeket és egyéb árukat az Öntől származó, jogos vagy jogtalan jogügylet által birtokló harmadik személytől kell elszállítani.
1.6.3 A felesleges kiadások elkerülése érdekében ezennel Ön ezen eljárással határozottan egyetért és hozzájárul.
2. Az Ön kötelességei, mint bérlő
2.1 Átvétel
Ön, illetve az Ön képviselője/alkalmazottja/vagy Ön által előre, írásban (email útján) megjelölt harmadik személy köteles a megrendelt tárgyakat késedelem nélkül átvenni. Az Ön képviselője/alkalmazottja/vagy Ön által előre, írásban (email útján) megjelölt harmadik személy által átvett tárgyak minden esetben az Ön általi átvételnek minősülnek. Az átvételkor Ön köteles haladéktalanul elvégezni a mennyiségi, és legkésőbb az átadástól számított 3 napon belül a minőségi vizsgálatot. Amennyiben Ön az átvételkor írásban (pl. szállítólevélen, fuvarlevélen vagy átvételi igazoláson) nem jelzi írásban a mennyiségi kifogását, illetve az átvételtől számított 3 napon belül nem emel írásban minőségi kifogást, úgy az a szerződésszerű teljesítés elfogadását jelenti.
2.2 A bérelt tárgyak használata, felállítási és alkalmazási útmutatók
Ön köteles az EREDETI LAYHER termékek és egyéb áruk alkalmazására vonatkozó követelményeket betartani, valamint a bérelt tárgyakra vonatkozó szükséges bejelentésekről vagy jóváhagyásokról gondoskodni. A szükséges biztosításokat saját költségére Önnek kell megkötni. Az I. fejezet Általános szállítási és fizetési feltételek szabályozásai, a 18. és 19. pontok megfelelően érvényesek.
2.3 Keverés nem engedélyezett
2.3.1 Ön a bérelt tárgyakat kizárólag más EREDETI LAYHER termékekkel használhatja. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy az EREDETI LAYHER termékek más gyártók vagy után-gyártók termékeivel való együttes felhasználásához nem járulunk hozzá.
2.3.2 Mi minden felelősség alól mentesülünk az EREDETI LAYHER termékek fenti, nem szerződésszerű felhasználásából eredő károk esetén.
2.3.3 Az előző I. fejezet Általános szállítási és fizetési feltételek szabályozásai, a 18. és 19. pontok megfelelően érvényesek.
2.4 Rendeltetésszerű használat, karbantartási és javítási költségek
Ön köteles a bérelt tárgyakat kizárólag rendeltetésszerűen és szerződésszerűen használni. Önnek a bérelt tárgyakat szerződés szerinti állapotban kell átvennie, és az esetleges javításokat a saját költségére kell elvégeznie. Ez nem mentesíti Önt a bérleti szerződésből adódó kötelezettségei alól, különösen nem a bérleti díj fizetési kötelezettsége alól.
3. Kárveszély átszállása
A kárveszély átszállása, például elvesztésből vagy lopásból eredő esetleges veszteség vagy a bérelt tárgyak esetleges rongálásból eredő kár esetén, amennyiben a kárveszély még nem szállt Önökre át, az legkésőbb a következőknél történik. Kárveszély átszállása elvitelnél, berakásnál, átadásnál: A szállítmányozó vagy fuvarozó általi elvitelnél, berakásnál vagy átvételnél, függetlenül attól, hogy mi szállítjuk, vagy Önök szállítják, hogy mi vagy Önök harmadik felet megbízunk illetve megbíznak, és függetlenül attól, hogy bérmentesítve, nem bérmentesítve vagy költségátalánnyal kerül szállításra. Kárveszély átszállása átvételi késedelem esetén:Ha az előbbiekben említett tényállás az Önök miatt fellépő késedelmek miatt áll fenn, vagy egyéb okokból az átvétel késik, a kárveszély a szállítási készenlét jelzésével Önökre száll át. Az elszállítás azonos jelentésű az átadással.
4. Az alkalmazás helye
A bérelt tárgyak fellelhetőségét – a pontos darabszám, helyszín és projekt megnevezésével – kérésünkre Önnek közölnie kell. Ha Ön felszólítás ellenére megtagadja ezen adatok kiadását, akkor jogosultak vagyunk a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására és kártérítés érvényesítésére.
5. Szavatosság
5.1 Hibás teljesítés esetén úgy vállalunk szavatosságot, hogy az átadásnál valamely bérelt tárgynál fennálló hibát vagy kijavítjuk, vagy hibátlan árut utánszállítunk. Ön kérheti a bérleti díj arányos csökkentését, ha kétszeri javításnak vagy cserének nem tudunk eleget tenni. Mi jogosultak vagyunk a bérelt tárgyat egy műszakilag és gazdaságilag kifogástalan ugyanolyan értékű EREDETI LAYHER termékkel kicserélni.
5.2 Az előző I. fejezet Általános szállítási és fizetési feltételek szabályozásai, a 13. pont megfelelően érvényes.
6. Felelősség
Ön minden, a bérelt tárgy használatából keletkező kárért felel.
7. Visszaadási jog, hibaelhárítás
7.1 Visszaadás
A szerződés bármely okból történő megszűnésekor Ön köteles a bérelt tárgyakat hiánytalanul és tisztán, saját költségére és kárveszélyére budaörsi székhelyünkre haladéktalanul visszaszállítani.
7.2 Visszaszállítási szállítólevél, a visszaadás módja
Ön köteles az összes visszaadandó EREDETI LAYHER terméket és egyéb áruinkat egy szállítólevélen, szállítási adataink felhasználásával visszaszállítani. A bérelt tárgyakat úgy kell visszaadnia, hogy ez többletköltség nélkül villástargoncával kirakodható és a vállalati raktárba szállítható legyen. Ha ez nem így történik, Ön köteles többletköltségeinket megtéríteni. Önnek joga van bizonyítani, hogy nekünk nem, vagy nem az általunk felszámolt mértékű többletköltségünk merült fel.
7.3 Állagromlás, eltérés az átvételi állapottól
A bérleti idő lejártakor a bérelt tárgyak fennálló állagromlásai vagy az átvételi állapottól való eltérései, amennyiben ezek nem a rendeltetésszerű használatra vezethetők vissza, vagy rendeltetésszerű használat mellett is keletkeznének, Önöket terhelik.
Önök viselik a tisztítás vagy javítás költségeit. Ha véleményünk szerint valamely darab nem javítható, vagy a javítási ráfordítás magasabb, mint az értékesítésre vonatkozó mindenkor hatályos árlistánkban az adott termék nettó listaára, jogosultak vagyunk a sérült bérelt elem visszavételét visszautasítani és ehelyett a nettó listaárnak megfelelő összeget kártérítésként felszámítani. Önnek joga van bizonyítani, hogy nem keletkezett kár, illetve nem a számított mértékű kár keletkezett. Ez érvényes akkor is, ha Ön a bérelt tárgyon műszaki változtatást hajtott végre.
7.4 Elveszett vagy hiányos bérelt tárgyak
A visszaadás vagy visszavétel idején hiányzó vagy a 7.3 pont értelmében hiányos bérelt tárgyak esetén Önnek a mindenkor hatályos árlistánkban meghatározott darabárat az ÁFÁ-val növelten felszámítjuk. Önnek joga van bizonyítani, hogy nem keletkezett kár, illetve nem a számított mértékű kár keletkezett.
7.5 Tisztítási vagy javítási ráfordítások
Az esetlegesen szükséges tisztítási vagy javítási ráfordításokat méltányos és szokásos költségekkel számítjuk fel
7.6 A visszavétel terjedelme
Mi kizárólag az EREDETI LAYHER termékeket és egyéb áruinkat vesszük vissza, amelyeket Önnek a mindenkori bérleti szerződés keretében rendelkezésére bocsájtottunk.
7.7 Késedelmes visszaadás
7.7.1 Ha Ön, mint bérlő a bérelt tárgyakat a bérleti idő lejártakor vagy a szerződés bármely egyéb okból történő megszűnése után haladéktalanul nem vagy késve szolgáltatja vissza, a visszatartás idejére a megállapodott bérleti díjnak megfelelő mértékű használati díjat, továbbá kötbérként a használati díjnak megfelelő mértékű összeget érvényesítünk Önnel szemben.
A további károk érvényesítési jogát továbbra is fenntartjuk.
7.7.2 A bérelt tárgyaknak a szerződés lejártát vagy megszűnését követő további használata nem jelenti a bérleti szerződés meghosszabbítását. A bérleti szerződés hallgatólagos meghosszabbítását már most kizárjuk. A további használat idejére használati díjként az érvényes bérleti díj kerül felszámításra, továbbá kötbérként a használati díjnak megfelelő mértékű összeget érvényesítünk Önnel szemben.
8. Idő előtti felmondás
Ha Ön lényeges kötelezettségeit nem, nem időben vagy nem szerződésszerűen teljesíti, jogosultak vagyunk a szerződés azonnali hatályú felmondására. A további igények érintetlenül hagyásával Ön a bérleti szerződés hátralévő idejére vagy a legközelebbi rendes felmondási ideig köteles a bérleti díjat megfizetni.
9. Vásárlás
Ha Ön a bérleti szerződés lejártakor a bérelt tárgyak megvásárlása mellett dönt, mi a piaci árengedményeket biztosítjuk Önnek. A megállapodott vételár teljes kifizetéséig a bérleti szerződésből eredő jogok és kötelezettségek továbbra is fennállnak.

A jelen Általános Bérleti Feltételek 1.4.2, 2.1, 2.4, 5. és 7. pontjaiban foglalt rendelkezések lényegesen eltérnek a jogszabályoktól, mely tájékoztatást Önök tudomásul veszik, és jelen ÁSZF aláírásával kifejezetten elfogadják ezen rendelkezéseket.

A fenti tájékoztatás megértettem és a jelen Általános Bérleti Feltételeket – melynek rendelkezéseit a szerződéskötés előtt megismertem és áttanulmányoztam – a jelen tartalommal kifejezetten elfogadom.

 

 

 

 

Ajánlatkérés